BỘ TẬP QUÁN QUỐC TẾ VỀ L/C CỦA ICC & QUY ĐỊNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRUNG QUỐC VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÉT XỬ CÁC TRANH CẤP L/C. (SONG NGỮ VIỆT – ANH)

 

 

Bộ tập quán quốc tế về L/C của ICC bao gồm UCP600, ISBP745, URR725, eUCP1.1, ISP590 và quy định của tòa án nhân dan tối cao Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến việc xử các tranh chấp L/C đã được biên soạn để cho tất cả các chuyên gia ngân hàng, các hãng dịch vụ vận tải, bảo hiểm, các luật gia, các trọng tài viên và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các trường đại học và các viện nghiên cứu trên toàn thế giới, các bên phải tiếp xúc với phương thức tín dụng chứng từ có thể sử dụng như một cuốn cẩm nang pháp lý cho việc sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, cho việc tạo lập và kiểm tra chứng từ hàng ngày của mình và làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp phát sinh.

 

Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy tại các trường kinh tế, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế, các ngân hàng, các tổ chức có liên quan và độc gỉa có quan tâm đến lĩnh vực này.