logo sachbanchay.vn

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính (Lý Thuyết, Bài Tập và Bài Giải)

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 2 sản phẩm
108.000₫
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (PHAN ĐỨC DŨNG) MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (PHAN ĐỨC DŨNG)

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.1  GIỚI THIỀU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM

 

1.3 ĐỌC VÀ HIỂU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.4 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

 

2.1 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.2 TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH

 

2.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰ BÁO

 

2.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

 

3.2 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

 

3.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC NHÂN TỐ ĐẾN HIỆN TƯỢNG KINH TẾ 

 

3.4 PHÂN TÍCH DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HỒI

 

3.5 ỨNG DỤNG EXCEL TRONG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỰ BÁO

 

3.6 ỨNG DỤNG EXCEL TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO

 

3.7 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

4.1 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

4.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHIỀU NGANG

 

4.3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHIỀU DỌC

 

4.4 PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

4.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

5.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

5.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH BẰNG TIỀN

 

5.3 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN THỜI

 

5.4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH.

 

5.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

 

6.1 VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO

 

6.2 VÒNG QUAY KHOẢN PHẢI THU

 

6.3 VÒNG QUAY TÀI SẢN NGẮN HẠN

 

6.4 VÒNG QUAY TÀI SẢN DÀI HẠN

 

6.5 VÒNG QUAY TỔNG TÀI SẢN

 

6.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH

 

7.1 TỶ SỐ NỢ TRÊN TỔNG TÀI SẢN

 

7.2 TỶ SỐ NỢ SO VƠI VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

7.3 TỶ SỐ KHẢ NĂNG TRẢ LÃI HAY TỶ SỐ TRANG TRẢI LÃI VAY

 

7.4 TỶ SỐ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

 

7.5 PHÂN TÍCH CÁC ĐÒN BẢY KINH TẾ

 

7.6  NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG VIII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

 

8.1 TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU

 

8.2 TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LÃI VAY SO VỚI TỔNG TÀI SẢN

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav